อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
About Us
     
1.   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่บริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ
   
2.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้
     
  2.1   กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (กสอว.) มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ  ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และต้องดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.)
   
   
     
  2.2   กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
   
     
3.   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) และเห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) พ.ศ. 2556 – 2558 พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการ 
 
 
 

 


 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3