อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
About Us
หน้า  ๑
 
เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๖๔  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔
        เพื่อให้การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่ งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัว สมควรให้มีกลไกในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งกํากับดูแลโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) 
 
        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑(๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ  ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
ข้อ  ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ  ๓   ในระเบียบนี้
 
        “อุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อการดําเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีบุคลากรวิจัยและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา ในจํานวนที่มากพอ  มีพื้นที่ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือวิจัยคุณภาพสูง และมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้กิจกรรมวิจัยพัฒนาเกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งมีบริการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) หรือกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่แยกออกจากหน่วยงานเดิม (spin-off) หรือกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้เกิดธุรกิจซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นฐานเพิ่มขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการดําเนินชีวิตและเพิ่มพูนผลิตภาพของบุคลากรซึ่งทํางานอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้น
 
       "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคลหรือบุคคล ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 

หน้า  ๒

เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๖๔  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔
 

 

       “สํานักงาน” หมายความว่า  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
 
ข้อ  ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
 
หมวด ๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
 
ข้อ  ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “กสอว.” ประกอบด้วย
 
(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ
(๒)  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ
(๓)  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
(๔)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ
(๕)  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ
(๖)  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๗)  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๘)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๙)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๑๐)  นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย เป็นกรรมการ
(๑๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมจํานวนไม่เกินสองคนที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๑๒)  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมายเป็น
          กรรมการและเลขานุการ
(๑๓)  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๔)  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๕)  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
ข้อ  ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕(๑๑) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับ
           แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 

หน้า  ๓

เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๖๔  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔


 

ข้อ  ๗  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการ
           ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
           คุณวุฒิขึ้นใหม่ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
           แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
           ตําแหน่งที่ว่าง  และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น มีวาระอยู ่ในตําแหน่งเท่ากับเวลาที่
           เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
 
ข้อ  ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  ประธานกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖)  ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
        ลหุโทษ
 
ข้อ  ๙  ให้ กสอว. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)  จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒)  กําหนดแนวทางและเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์และผู ้ประกอบการในอุทยาน
       วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดี เกิดการกระตุ้น
       การดําเนินการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมใน
       ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๓)  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการดําเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์
       จากรัฐ
(๔)  ติดตาม เร่งรัด  และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(๕)  ดําเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับทิศทางการดําเนินงานของ
       คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(กวทน.) เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
       ในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
 

หน้า  ๔

เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๖๔  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔


 

(๖)  แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ กสอว. มอบหมาย
(๗)  รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๘)  ปฏิบัติการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
ข้อ  ๑๐  ให้นําบทบัญญัติหมวด ๕ คณะกรรมการที่ มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
             ปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับกับการประชุมของ กสอว. คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ที่ กสอว.
             แต่งตั้ง โดยอนุโลม

                          หมวด ๒ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
 
ข้อ  ๑๑  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายหน่วยงานในสังกัดทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
             เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสํานักงานและควบคุม
             ดูแลการดําเนินงานโดยทั่วไปของสํานักงาน
 
ข้อ  ๑๒  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)  จัดทําร่างแผนและแนวทางพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศเสนอต่อกสอว. 
(๒)  จัดทําร่างแนวทางและเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เสนอต่อ กสอว. 
(๓)  จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการกําหนดแผนงาน  มาตรการกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
       กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(๔)  ให้ความรู้และให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ดําเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดตั้งและดําเนินงาน
       กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(๕)  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีสิ่งจูงใจที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ดําเนินการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงาน
       วิจัยในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์  ตลอดจนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการวิจัยและ
       พัฒนาของหน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์
(๖)  ประสานงานให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการดําเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(๗)  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางและเกณฑ์ที่ กสอว.
       กําหนด และรายงานผลการประเมินต่อ กสอว. 
(๘)  รับผิดชอบงานธุรการของ กสอว. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ กสอว. มอบหมาย 
 

หน้า  ๕

เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๖๔  ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔


 

ข้อ  ๑๓  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ กสอว. และสํานักงาน เบี้ยประชุมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น
            ของ กสอว. และของสํานักงาน  ให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยี
 
ข้อ  ๑๔  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายสําหรับการสนับสนุนการ
              ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ กสอว.  และของสํานักงาน
 
หมวด ๓ การดําเนินงานเพื่อการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
 
ข้อ  ๑๕  ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ
             การดําเนินงานของ กสอว. และสํานักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
ข้อ  ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจร้องขอให้หน่วยงาน
            ของรัฐสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงานให้กับ
            สํานักงานได้ และให้ถือว่าการไปช่วยปฏิบัติงานนั้นเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานด้วย
 
ข้อ  ๑๗  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยง
            และสอดคล้องกันอย่างเป็นเอกภาพกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
            ให้ กสอว. พิจารณารูปแบบองค์กรที่เหมาะสมในอนาคตที่จะทําหน้าที่ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เสนอต่อ
            คณะรัฐมนตรี
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
 
สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3