อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
About Us
 
      ณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ โดยขอบเขตของการส่งเสริมครอบคลุมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดตั้งและ ดำเนินการอยู่แล้ว และที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตทั้งที่เป็นการลงทุนของรัฐและของเอกชน เพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นไปเพื่อตอบสนองเป้าหมาย ของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่อาศัยความรู้และนวัตกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างมีเอกภาพ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “กสอว.” และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) มอบหมายหน่วยงานในสังกัดทำหน้าที่เป็น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของ กสอว.
 
 
 

 

 

 

 


 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3