อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
About Us
 
 
"เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ"
 
 
 
 
1)  จัดทำร่างแผนและแนวทางการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศเสนอต่อ กสอว.
2) จัดทำร่างแนวทางและเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เสนอต่อ กสอว.
3) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนงาน มาตรการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์
 
4) ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
 
5) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีสิ่งจูงใจที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ดำเินินการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานวิจัยในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์
 
 
6) ประสานงานให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการดำเินินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางและเกณฑ์ที่ กสอว. กำหนด และรายงานผลการประเมินต่อ กสอว.
 
8) รับผิดชอบงานธุรการของ กสอว. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ กสอว. มอบหมาย
 
 
 
  ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์   
  (น้ำหนัก = ๑๕)  
  ภารกิจ สอว. ๑-๗  
     
     
     
     
  คุณภาพการให้บริการ  
  (น้ำหนัก = ๑๕)  
  ภารกิจ สอว. ๔-๖  
     
     
     
     
     
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก = ๕๐)  
   
  ภารกิจ สอว. ๑-๘   
     
     
     
     
     
  การพัฒนาองค์การ  
  (น้ำหนัก = ๒๐)  
  ภารกิจ สอว. ๘   
     
       
 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3