อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
About Us

 
 
นางสาวทิพวัลย์   เวชชการัณย์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3801 
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : tipawan@most.go.th
 

 

                      
นางสาวทิพวัลย์    เวชชการัณย์    ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช นายเอกชัย  เขื่อนมณี
    (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกลาง
โทร. 02-333-3801  
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : tipawan@most.go.th
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3921  
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : charnwit@most.go.th
 
ผู้อำนวยการส่วนประสานและ
ติดตามการดำเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3942  
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : aekachai@most.go.th
 
     

 

 
      ดร.สุพจน์  สุทธิรัตน์                  ดร.วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4054  
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : ssuttirat@most.go.th
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 02-333-3943
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : watanachak.p@most.go.th
     
     
           
  นางสิริพร  สร้อยภู่ระย้า   ดร. สนธิ์ บุญสรรค์ ดร. สุมนรัตน์ ริยาพันธ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051  
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : siriporn.sr@most.go.th
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4063
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : sond.b@most.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
โทร. 02-333-3700 ต่อ  4063
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail :sumonrat.r @most.go.th
         
         
           
 

 

  นางสาวพรทิพย์  เพิ่มวรัญญู   นางสาวชลดา  ดอนแสง  นางสาวกมลชนก  เถื่อนสุริยะ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4084 
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : pronthip.p@most.go.th
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4084 
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : chonlada.d@most.go.th
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4085
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056 
E-mail : kamonchanok.t@most.go.th
         
         
         
 

 
  นางสาววัชราภรณ์  แสงสว่าง   นายวรวุฒิ  วิริยะยุทธการกุล นางสาวจุฬาลักษณ์  ติวิพันธ์
 
นักจัดการงานทั่วไป 
โทร. 02-333-3942  
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-Mail : watcharaporn.s@most.go.th
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3943
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-mail : worawut.v@most.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4052
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-mail : julalak.t@most.go.th
         
         
         
   
  นายกัมปนาท ปรีชาไว   นายยอดดอย สุขสอาด นางสาวลัดดาวรรณ  เจริญศิริวัฒน์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3700 ต่อ 3943
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-mail : kampanart.p@most.go.th
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4052
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-mail : yoddoy.s@most.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4052
โทรสาร. 02-333-3700 ต่อ 4056
E-mail : laddawan.c@most.go.th
         
         

 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3