อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Network

         

      การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) จะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนหลักดำเนินการพัฒนาและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และกำหนดจุดมุ่งเน้นของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ   
มหาวิทยาลัยแกนหลัก :     
 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารวิจัยและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 2
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239    ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่่
                    50200                        
                                                                                                                                                                
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :  
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และพัฒนานวัตกรรม (MSii) อาคาร M Square
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 
   
   -มหาวิทยาลัยพะเยา  
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 
 
 
   
 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) เลขที่ 27  ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพรายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 
 
 
โครงการมุ่งเน้น : โครงการนวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก  

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย : 
1) อุตสาหกรรมในโซ่คุณค่า ของ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือ และข้าว (ครอบคลุมตั้งแต่เกษตรต้นน้ำด้านพันธุ์พืช ไปจนถึงอุตสาหกรรม
  เกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูปอาหาร)           
2) อุตสาหกรรม IT Software และ Digital content (เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมออกแบบ
  และสร้างสรรค์) 
3) อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
4) อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงาน
   
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ 
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน เช่น อาคารอำนวยการกลาง พื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ พื้นที่ให้เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และโรงงานต้นแบบ เป็นต้น
 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดยผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และกิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา เช่น การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ สู่เชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษาและบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการประสานงานอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 
   
ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจึงมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 โครงการหลัก ดังนี้
 
  1. โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
       การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจนั้นมักมีโอกาสรอดสูง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นในหลายประเทศจึงเลือกใช้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในการฟูมฟัก และสร้างผู้ประกอบการใหม่  
       กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ตั้งแต่สร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Mobilization) การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจนสามารถจัดตั้ง ธุรกิจจัดตั้งใหม่ (Start-ups) ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ (Graduate/Spin-Off) ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการ นอกจากนั้นในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการเพิ่มขนาด (Upscale) ของกิจการ หรือเร่งการเติบโตของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Acceleration)โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์จะเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่สอดคล้องกับValue Chainของธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลักเป็นหลักซึ่งคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจะเห็นความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและจะเป็นลูกค้าที่สำคัญในการใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้เช่า (Tenants) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
   
  2. โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
       มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้วย ทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาต่อธุรกิจ การพัฒนาหน่วยงานวิจัยและบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน 
       นอกจากนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค โครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์จะให้ความสำคัญต่องานวิจัยในธุรกิจที่เป็น Flagship และกลุ่มเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความต่อเนื่องทางด้านวิจัยและพัฒนาให้แก่อุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคฯ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้าใช้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต
   
  3. โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์
       โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 2 ด้าน คือการให้บริการ และการพัฒนาศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
 
3.1 การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry) โดยหน่วยบริหารจัดการ
        ทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.2 การให้บริการออกแบบนวัตกรรมโดยศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)
3.3 การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรโดยสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม 
       (Office of Industrial Liaison)
 
3.4 การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
3.5 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
   
  4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
       มุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและเอกชน เพื่อทำหน้าที่ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบโดยจะครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์
       นอกจากนี้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ยังจะเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต
   
  5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทรัพยากรในการทำวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทั้งภารกิจการให้บริการและการร่วมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยภาคอุตสาหกรรม รวมถึง การศึกษาความเหมาะสม การวางแผนการใช้พื้นที่ การออกแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานกลาง โรงงานทดสอบ โรงงานต้นแบบ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสาขาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่
     
     
 
 
 
 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
  โทรศัพท์ : 053-942088-91 ต่อ 208    
  โทรสาร : 053-942088-91 ต่อ 413    
  Email : info@step.cmu.ac.th          
  Website : http://www.step.cmu.ac.th    
   
 
 
 
 
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เลขที่  63 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
 
โทรศัพท์ : 053-875-635  
โทรสาร : 053-875-637  
Email : mjubi.mju@mju.ac.th  
Website: http://www.mjubi.mju.ac.th  
   
   
 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัยญาและพัฒนานวัตกรรม (MSii) 
อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
 
โทรศัพท์ : 053-917-003  
โทรสาร : 053-917-004  
Email : mifi@mfu.ac.th  
Website :http://www.mfii.mfu.ac.th  

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
 
โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1283  
โทรสาร: 054-466-743  
Email : upscipark@outlook.com  
website : http://www.upsp.up.ac.th  

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร    
มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  65000
   
โทรศัพท์: 055-968-727    
โทรสาร: 055-963-731    
Email: sciencepark@nu.ac.th    
Website: http://www.scipark.nu.ac.th    
     
     
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อาคาร สถาบันวิจัยพัฒนา ชั้น 1 เลขที่ 156 หมู่ที่ 5
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
   
โทรศัพท์ : 055-267-254    
โทรสาร : 055-267-081    
Email: scic_psru@gmail.com    
Website : http://www.scic.psru.ac.th    
     
     
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เลขที่ 27
ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
   
โทรศัพท์ : 055-411-096 ต่อ 1787-8    
โทรสาร: 055-411-096 ต่อ 1710    
Email: -    
Website: http://www.sci-center.uru.ac.th    
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3