อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Network

      การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) จะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนหลักดำเนินการพัฒนาและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และกำหนดจุดมุ่งเน้นของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                  
มหาวิทยาลัยแกนหลัก :  
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1
ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :  
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทคโนธานี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000      
   
   
 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150
   
   
 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เลขที่ 5 ถนนสถลมาร์ค ตำบลศรีไค อำเภอวารินทร์ชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 
 
โครงการมุ่งเน้น : โครงการยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเป้าหมาย :        
1)  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
   และปศุสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ ไก่ สุกร และปลา
2)  อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3)  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4)  อุตสาหกรรมพัฒนาพลังงานทางเลือก 
5)  อุตสาหกรรมที่เป็นความต้องการและกำลังเติบโตในพื้นที่ เช่น ผลิตชื้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ/
   วัสดุก่อสร้าง/วัสดุบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุที่สำคัญในภูมิภาค เช่น เกลือสินเธาว์ โปรแตซ 
   ทางแดง ทองคำ เป็นต้น
   
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ 
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน เช่น อาคารอำนวยการกลาง 
  พื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ พื้นที่ให้เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ 
  และโรงงานต้นแบบ เป็นต้น
2. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดยผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และกิจกรรมการส่งเสริมให้
  ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา เช่น การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ สู่เชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษาและบริการ
  ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
   
ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจึงมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 โครงการหลัก ดังนี้
 
  1. โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
       การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจนั้นมักมีโอกาสรอดสูง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นในหลายประเทศจึงเลือกใช้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในการฟูมฟัก และสร้างผู้ประกอบการใหม่  
       กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ตั้งแต่สร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ(Mobilization) การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจนสามารถจัดตั้ง ธุรกิจจัดตั้งใหม่ (Start-ups) ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ (Graduate/Spin-Off) ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการนอกจากนั้นในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการเพิ่มขนาด(Upscale)ของกิจการหรือเร่งการเติบโตของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Acceleration)โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ จะเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่สอดคล้องกับ Value Chain ของธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลักเป็นหลัก ซึ่งคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจะเห็นความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและจะเป็นลูกค้าที่สำคัญในการใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้เช่า(Tenants)ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
   
  2. โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
     มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้วยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้วยทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาต่อธุรกิจการพัฒนาหน่วยงานวิจัยและบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน 
      นอกจากนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคโครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์จะให้ความสำคัญต่องานวิจัยในธุรกิจที่เป็น Flagship และกลุ่มเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความต่อเนื่องทางด้านวิจัยและพัฒนาให้แก่อุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคฯและยังเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้าใช้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต
   
  3. โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์
          โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 2 ด้านคือการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
  3.1 การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry) โดยหน่วยบริหารจัดการ
        ทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.2 การให้บริการออกแบบนวัตกรรมโดยศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)
3.3 การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรโดยสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม 
       (Office of Industrial Liaison)
 
3.4 การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
3.5 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
   
  4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
       มุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและเอกชน เพื่อทำหน้าที่ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์
       นอกจากนี้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ยังจะเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นอันจะเป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการต่างๆของอุทยาวิทยาศาสตร์ในอนาคต
   
  5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทรัพยากรในการทำวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทั้งภารกิจการให้บริการและการร่วมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยภาคอุตสาหกรรม รวมถึง การศึกษาความเหมาะสม การวางแผนการใช้พื้นที่ การออกแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานกลาง โรงงานทดสอบโรงงานต้นแบบฯลฯที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสาขาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่

   

   
       
 
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002    
   
 
  โทรศัพท์ : 043-202697, 089-7127126
  โทรสาร : 043-202697 ต่อ 19
  Email : scpark@kku.ac.th
  Website : www.nesp.kku.ac.th
 

 

 
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี
 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 
โทรศัพท์ : 044-224-818 ต่อ 106
  โทรสาร : 044-224-818 ต่อ 105
  Email : technopolis@sut.ac.th
  Website : www.technopolis.sut.ac.th
   
   

    ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสารคาม

 
    ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง
    อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 
    โทรศัพท์ : 043-202-697  
    โทรสาร : 043-202-697 ต่อ 19  
     Email : -  
     Website : www.spmsu.msu.ac.th                  
   
   
    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
    เลขที่ 5 ถนนสถลมาร์ค ตำบลศรีไค อำเภอวารินทร์ชำราบ
    จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 
    โทรศัพท์ : 045-433-456  
    โทรสาร : 045-433-456  
    Email : -  
    Website : www.nesp.ubu.ac.th  

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3