อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Network

   การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) จะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนหลักดำเนินการพัฒนาและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และกำหนดจุดมุ่งเน้นของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้                                  
มหาวิทยาลัยแกนหลัก :       
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ 
ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                       
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :  
 
 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
สำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคไต้ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160                                                             
 
   
 
- เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภูเก็ต : Software Park Phuket (หน่วยบ่มเพาะธุรกิจภาคเอกชน)
โครงการมุ่งเน้น : โครงการยกระดับและการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางพารา  
อุตสาหกรรมเป้าหมาย :        
1)  อุตสาหกรรมยางพารา
2)  อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
3)  อุตสาหกรรมอาหารทะเล
4)  อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
   
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ 
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน เช่น อาคารอำนวยการกลาง 
  พื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ พื้นที่ให้เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ 
  และโรงงานต้นแบบ เป็นต้น
2. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดยผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และกิจกรรมการส่งเสริมให้
  ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา เช่น การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ สู่เชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษาและบริการ
  ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
   
ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจึงมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 โครงการหลัก ดังนี้
 
  1. โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
       การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจนั้นมักมีโอกาสรอดสูงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการแข่งขันตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นในหลายประเทศจึงเลือกใช้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในการฟูมฟัก และสร้างผู้ประกอบการใหม่  
       กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ตั้งแต่สร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Mobilization) การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจนสามารถจัดตั้ง ธุรกิจจัดตั้งใหม่ (Start-ups) ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ (Graduate/Spin-Off) ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการนอกจากนั้นในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการเพิ่มขนาด (Upscale) ของกิจการ หรือเร่งการเติบโตของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Acceleration)โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์จะเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่สอดคล้องกับValue Chain ของธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลักเป็นหลัก ซึ่งคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจะเห็นความสำคัญในการใช้วิทยาศาตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและจะเป็นลูกค้าที่สำคัญในการใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้เช่า (Tenants) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
   
  2. โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
       มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้วยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้วยทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาต่อธุรกิจ การพัฒนาหน่วยงานวิจัยและบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน 
       นอกจากนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค โครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์จะให้ความสำคัญต่องานวิจัยในธุรกิจที่เป็น Flagshipและกลุ่มเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความต่อเนื่องทางด้านวิจัยและพัฒนาให้แก่อุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคฯและยังเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้าใช้บริการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต
   
  3. โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์
       โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 2 ด้าน คือการให้บริการ และการพัฒนาศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
  3.1 การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry) โดยหน่วยบริหารจัดการ
        ทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.2 การให้บริการออกแบบนวัตกรรมโดยศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)
3.3 การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรโดยสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม 
       (Office of Industrial Liaison)
 
3.4 การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
3.5 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
   
  4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
       มุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและเอกชน เพื่อทำหน้าที่ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบโดยจะครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์
       นอกจากนี้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ยังจะเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต
   
  5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทรัพยากรในการทำวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทั้งภารกิจการให้บริการและการร่วมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยภาคอุตสาหกรรม รวมถึง การศึกษาความเหมาะสม การวางแผนการใช้พื้นที่ การออกแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานกลาง โรงงานทดสอบ โรงงานต้นแบบ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสาขาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่
   

 

 
       
  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 074-289-333     
  โทรสาร : 074-289-339     
  Email : southern.stp@gmail.com    
  Website : www.stsp.or.th  

 

 

 

 

   
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคไต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคไต้
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
                                        
โทรศัพท์: 075-673-574  
โทรสาร: 075-673-572                                                      
Email :  hatai.ha@wu.ac.th  
Website : www.wu-stsp.wu.ac.th  

 

 

   

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3