อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Download
                                                           

การศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์สู่ความสำเร็จ: แนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ

                                                                      

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3