อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Services
 
          เป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากพบว่า ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ ประสบปัญหาระหว่างการดำเนินธุรกิจคือ การขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขาดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การขาดแหล่งข้อมูลที่จำเป็นหรือหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้ ถึงแม้จะมีโครงการเพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการมาบ้างแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในการให้การสนับสนุน เช่น ทุนจดทะเบียนที่เกินกำหนดขั้นต่ำ ระยะเวลาการประกอบการ ธุรกิจที่อยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสอันพึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
   
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นความจำนงขอรับบริการ ณ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2. การพบปะและเยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์
3. การวินิจฉัยปัญหาสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4. ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย
   

ผู้สนใจขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ใกล้บ้านท่าน 

(เชียงใหม่ เชียงราย  พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์)              
 
   
(ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี
 
   
(สงขลา นครศรีธรรมราช)
 
   
 
 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3