อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Services
  
            นอกจากบริการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย อุทยานวิทยาศาสตร์ยังมีศูนย์สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ ได้แก่
   
     1. สำนักงานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม
     
         ให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เช่น บริการที่ปรึกษา  บริการเสาะหาและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ  บริการการจัดอบรม/สัมมนา องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจ บริการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยี และบริการเชื่อมโยงบริการจากหน่วยงานอื่นๆ
     
    2. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
     
         ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ เช่น การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้สิทธิ รวมถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และบริการให้คำปรึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
    3. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบครบวงจร
     
         ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลละเอียดและแม่นยำ ผลวิเคราะห์มีความเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับในระดับสูง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
     
    4. ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม
     
         ให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งนี้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
     
    ผู้สนใจขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ใกล้บ้านท่าน 
     
       (เชียงใหม่ เชียงราย  พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์)            
     
       
    (ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี)
     
       
    (สงขลา นครศรีธรรมราช)
     
       
   

 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3