อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

          นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช และ ผศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย นำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และโรงงานต้นแบบ RF

             
           
       
           
       
           
       

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3