อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

 สอว.ร่วมหารือเครือข่าย มุ่งพัฒนาโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)        

          ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สอว. พร้อมด้วย ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) ร่วมประชุมหารือกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมทองผาภูมิ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จ.สงขลา เพื่อทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป

         
           
       

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3