อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

ก.วิทย์ จัดนวัตวณิชย์ 60 เด็ก มอ.คว้าชัยระดับประเทศ

          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (Research to Market Thailand : R2M 2017) ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม

           ในการนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งมีรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่

           รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมชายสามหญิงหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อผลงานวิจัย วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพจากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103)

 

           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Pack for green มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชื่อผลงานวิจัย สารชะลอการสุกของผลไม้

 

           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม The Folks มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อผลงานวิจัย แผ่นฟิล์มเส้นใยพรอพอลิสใช้ระงับเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในช่องปาก

 

           รางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ ทีม Light มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อผลงานวิจัย แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ททริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะ ,ทีม Ideanity มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงานวิจัย ระบบนำความเย็นจากน้ำล้นของเครื่องผลิตน้ำแข็งกลับมาใช้ในการผลิตน้ำแข็ง และทีม Young Blood มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อผลงานวิจัย สารลดโลหะหนักในอาหารทะเล

        
           

           สำหรับโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market (R2M) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ โดยจะศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกับความต้องการของตลาดควบคู่กันไป

           รูปแบบการจัดกิจกรรม R2M คือ รับสมัครทีมตัวแทนนักศึกษาทีมละไม่เกิน 5 คน จับคู่ผลงานวิจัย เพื่อจัดทำเป็นแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจประกวดเลือกสรรตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ) เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอว.)

           สำหรับการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2561 ระดับประเทศ (Research to Market Thailand : R2M 2018) จะจัด ณ จ.เชียงใหม่ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) เป็นเจ้าภาพ

         
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3