อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) นำโดย ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช ได้เข้าร่วม“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing : IRTC & Co-Research) ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

         ในการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภายใต้โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและปัญหาต่างๆ หารือสำหรับแนวทางการทำงาน  เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นกระโยชน์ร่วมกันในอนาคต  

         โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟังการบรรยาย เสวนา และการแลกเปลี่ยนระดมความคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์เครือข่าย

                   
               
           
               
           
               
           
               
           
               
           
               

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3