อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

           สอว. ร่วมกับ Thai-BISPA จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำองค์กรสำหรับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในระไหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Vic 3 กรุงเทพมหานคร

       
           
           

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3