อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ STI Knowledge Sharing and Training 

 

          เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2560 สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการ STI Business Incubation Knowledge Sharing and Training ภายใต้แผนการดำเนินงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดำเนินงานในแผนงานบ่มเพราะธุรกิจวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างเครือข่ายอุทยานยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    
               
           
               
           
               
           
               
               

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3