อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

สอว. เข้าร่วมประชุม Global Entrepreneurship Congress 2017

          เมื่อวันที่ 12-18 มีนาคม 2560 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม Global Entrepreneurship Congress 2017 ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดยได้มีโอกาสหารือความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผู้แทนของเครือข่าย Global Entrepreneurship Network จากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา เป็นต้น โดยแต่ละท่านยินดีให้การสนับสนุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศไทย ในการจัดงาน Startup Thailand 2017 และการสร้างกลไกในการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกประเภทเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษากลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในหลายด้าน เช่น การสร้างศักยภาพที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ กลไกการลงทุนจาก Angel investors งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ และการผลักดันนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้

                      
                 
             
                 
             
                 
                 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3