อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         

          31 มีนาคม 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี (RISE 2017) จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกมาเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Startup ในพื้นที่ ณ เซนทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี 

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งมีจำนวนผลงานกว่า 40 ผลงาน แต่ละผลงานล้วนมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ

                 
               
           
               
           
               
           
               
           

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3