อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NSP Innovation Fair 2017 จัดโดยสอว.ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park: NSP) ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งการแสดงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มมูลค่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันเป็นความร่วมมือของภาคการศึกษา คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายการบริหารการดำเนินงานฯ ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ผนวกกับภาครัฐบาล คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนนี้ล้วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือและประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน

          ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งเป็นผลงานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากกว่า 100 รายการ, การให้บริการให้คำปรึกษาด้าน วทน., กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ, พิธีมอบรางวัล NSP Innovation Awards 2016 

                  
                 
             
                 
             
                 
             
                 
                 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3