อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

          วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรภายใต้หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
          รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรภายใต้หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ หรือ SPA Knowledge Sharing : Service Platform ประจำปีงบประมาณ 2560” ในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทั้ง 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 3 ภูมิภาครวม 13 แห่งทั่วประเทศให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน
          โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มาเป็นผู้วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง 13 แห่ง และ บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 85 คน

               
               
           
               
           
               
             

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3