อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         

          วันที่ 9 มิถุนายน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STARTUP Thailand 2017 จ.ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Mekong Connect” ว่า รัฐบาลเน้นการพัฒนาสตาร์ทอัพ ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ภูมิภาค จ.ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นใน จ.ขอนแก่นอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านธุรกิจภาครัฐ เป็นต้น อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนที่เสริมให้ จ.ขอนแก่นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อาทิ เครือข่าย 8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ, สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และสมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีกกลุ่มที่มีความโดดเด่นอย่างมากคือกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เป็นกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในการวางโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขอนแก่น เริ่มต้นจาก ขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา และการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้ารางเบา รวมเรียกว่า Transit Oriented Development หรือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ ซึ่งในอนาคตอาจมีการกระจายการลงทุนไปยังสตาร์ทอัพเพื่อจะเสริมให้ จ.ขอนแก่นเป็น Smart City ต่อไป

                    

          สำหรับงาน Startup Thailand 2017 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้นถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและมีความพร้อมด้านการคมนาคม มีสภาพสังคมที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตในธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งการเติบโตของ Startup Ecosystem ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์อัพไปสู่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง CLMV ที่ประกอบการด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                    
                 
             
                 
             
                 
             

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3