อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 สอว.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

                    
                 
             
                 
             

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3