อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 สอว.ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ของ ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 โครงการ คือ 
          - โครงการความคงตัวในสถานะของเหลวของสารสกัดชาขาวและการพัฒนาเครื่องดื่มชาขาวเข้มข้น (บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด) กรุงเทพฯ 
          - โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุชีวมวล จ.ชลบุรี

                    
                 
             
                 
                 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3